Block: 1172409 Hashrate: 7123.43 MH/sec Supply: 7,026,468,328 NIM Time: 04:40:01 UTC

Address
1.00000 NIM
Account Type Basic
First Seen in Block 579734
Most Recent Activity in Block 1130511
Net of Transactions 2'500'000.72579
Grand Total 2'500'000.72579

Balance History

Recent Transactions

Displaying only the 10 most recent tx out of 1031.

BLOCK TX HASH SENDER RECIPIENT SENT VALUE SENT FEE RECV VALUE RECV FEE DATA
Sum of 1031 TX 2'397'333.38012 0.0298 4'897'334.13571 10.39414
Net + 2'500'000.72579
1170987 0x746b2c... Nimiq Faucet NQ71 XXDS 7JQH... 1.00000 0.00138
1158081 0x5c2099... NQ71 XXDS 7JQH... NQ97 PHBH E5U1... 343.23871
1158079 0x42b599... NQ71 XXDS 7JQH... NQ97 PHBH E5U1... 2'503'000.00000
1157624 0x2a092e... NQ11 8THA F46T... NQ71 XXDS 7JQH... 17'000.00000
1157395 0x7d1735... NQ83 3E87 XRM0... NQ71 XXDS 7JQH... 10.00000
1156205 0x89c667... NQ71 XXDS 7JQH... NQ11 8THA F46T... 15'000.00000
1156128 0x116ea0... Nimiq Faucet NQ71 XXDS 7JQH... 1.00000 0.00138
1147618 0x0734cf... Nimpool.io NQ71 XXDS 7JQH... 72.01281 0.00276
1147438 0xe88eec... Nimpool.io NQ71 XXDS 7JQH... 11.26901 0.00276
1141911 0x21b9a1... Nimpool.io NQ71 XXDS 7JQH... 89.86573 0.00276

Transactions Grouped

SENDER RECIPIENT TX COUNT SENT VALUE SENT FEE RECV VALUE RECV FEE
Sum of 1031 TX 2'397'333.38012 0.0298 4'897'334.13571 10.39414
Net + 2'500'000.72579
KuCoin Hot NQ71 XXDS 7JQH... 19 2'393'873.12289 0.02622
NQ71 XXDS 7JQH... NQ66 UB7R C96D... 12 1'794'434.00000 0.0069
NQ20 8BHQ 3L5R... NQ71 XXDS 7JQH... 27 1'617'004.23008 0.069
HOTBIT NQ71 XXDS 7JQH... 3 565'634.09000 0.009
NQ71 XXDS 7JQH... NQ39 PKVV 13VV... 1 499'800.00000
icemining.ca NQ71 XXDS 7JQH... 725 157'360.93010 10.005
HitBTC Hot NQ71 XXDS 7JQH... 2 84'599.99600 0.004
NQ71 XXDS 7JQH... Nimiq Shop 2 53'250.00000
Pool fee 0.5% > NQ71 XXDS 7JQH... 126 41'411.36577 0.17388
NQ71 XXDS 7JQH... NQ97 UQX6 UQ6N... 1 33'727.00000
BlankPool NQ71 XXDS 7JQH... 21 20'147.20473 0.02898
NQ71 XXDS 7JQH... NQ89 XNQE EN24... 1 7'630.00000
NQ64 2JRE J9LM... NQ71 XXDS 7JQH... 15 6'446.00000
NQ49 0EP2 9S4B... NQ71 XXDS 7JQH... 1 5'000.00000
NQ71 XXDS 7JQH... NQ64 2JRE J9LM... 1 5'000.00000
NQ71 XXDS 7JQH... NQ68 LK3Q UND4... 1 2'200.00000
Nimpool.io NQ71 XXDS 7JQH... 10 2'043.51214 0.0276
NQ34 MKGN DDGP... NQ71 XXDS 7JQH... 3 1'399.00000
NQ66 T4T9 BXYH... NQ71 XXDS 7JQH... 1 1'000.00000
NQ49 DP3E JVMD... NQ71 XXDS 7JQH... 1 1'000.00000
NQ71 XXDS 7JQH... NQ49 DP3E JVMD... 1 1'000.00000
Discord NIM Tip Bot NQ71 XXDS 7JQH... 1 111.00000 0.0014
NQ10 HXJQ G2MG... NQ71 XXDS 7JQH... 1 100.00000
NQ71 XXDS 7JQH... NQ41 LCGU VLM0... 1 100.00000
NQ04 BCDC 93H6... NQ71 XXDS 7JQH... 1 100.00000
NQ71 XXDS 7JQH... NQ23 2FR0 550Q... 1 100.00000
NQ90 RPV4 U3XV... NQ71 XXDS 7JQH... 1 50.00000
NQ71 XXDS 7JQH... NQ92 B2EV 3GQ0... 1 20.00000
Nimiq Faucet NQ71 XXDS 7JQH... 17 17.00000 0.02346
NQ90 RY0A 3XAJ... NQ71 XXDS 7JQH... 1 15.00000
NQ71 XXDS 7JQH... NQ15 UY2C 4YRL... 1 10.00000
NQ71 XXDS 7JQH... NQ64 9JVU 6R62... 1 10.00000
NQ71 XXDS 7JQH... NQ10 27U5 V6L6... 1 10.00000
NQ71 XXDS 7JQH... NQ76 Y19H 29XN... 1 10.00000
NQ71 XXDS 7JQH... NQ02 YTR7 NJXU... 1 10.00000
NQ71 XXDS 7JQH... NQ31 MQM2 KJST... 1 10.00000
PayNim.app NQ71 XXDS 7JQH... 2 10.00000
NQ71 XXDS 7JQH... NQ20 NVSK 8KG1... 1 5.00000
NQ71 XXDS 7JQH... NQ41 H203 Q9D1... 1 5.00000
NQ79 66AV NGQT... NQ71 XXDS 7JQH... 1 5.00000
NQ39 CEDB 80TU... NQ71 XXDS 7JQH... 1 2.00000
NQ59 AX10 P3AK... NQ71 XXDS 7JQH... 1 1.00000
NQ73 XY1F Q88Q... NQ71 XXDS 7JQH... 1 1.00000
NQ71 XXDS 7JQH... NQ96 2AFT D9A9... 1 1.00000
NQ12 T9C7 7083... NQ71 XXDS 7JQH... 1 0.99700 0.003
NQ29 UTMF BK5A... NQ71 XXDS 7JQH... 1 0.99700 0.003
NQ71 XXDS 7JQH... NQ78 R799 R2BF... 1 0.69000 0.0229
NQ75 9HY7 43R3... NQ71 XXDS 7JQH... 1 0.69000 0.0196
NQ71 XXDS 7JQH... NQ75 9HY7 43R3... 1 0.69000
NQ71 XXDS 7JQH... Curve Vote 4 0.00004
No blocks mined.

Alternate Address Styles

95ujyxEcTNJFYFrIbWcNTxi7xdo=
f79ba3cb111c4cd245605ac86d670d4f18bbc5da